Επιστολή: Υπέρογκες και άδικες οι “Ρυθμιζόμενες χρεώσεις”

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Επιστολή: Υπέρογκες και άδικες οι “Ρυθμιζόμενες χρεώσεις”

Επιστολή: Υπέρογκες και άδικες οι “Ρυθμιζόμενες χρεώσεις”
Ενέργεια

29-05-2017

Προς

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ

1. κ. Νικόλαο Μπουλαξή -Πρόεδρο

2. κ. Ανδρέα Κατσαρό -Επικεφαλής Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος

 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό

2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου- Υπουργό

3. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

κ. Αντώνη Παπαδεράκη -Γενικό Γραμματέα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Αδιαφανείς Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος- Υπέρογκες και άδικες οι “Ρυθμιζόμενες χρεώσεις”- 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, με αφορμή πλήθος καταγγελιών των καταναλωτών για αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και δεδομένης της απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προέβη σε διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα και να προλάβει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Από έρευνα που συνεχίζει να πραγματοποιεί η ΕΚΠΟΙΖΩ σας απευθύνεται καταγράφοντας τις πρώτες διαπιστώσεις αναφορικά με α. τη διαφάνεια των λογαριασμών και β. τις υπέρογκες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Εξάλλου σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνά μας για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών στις συμβάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και κατά πόσο είναι δίκαιη, νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη η επιβάρυνση των καταναλωτών με τις “ρυθμιζόμενες χρεώσεις” (ιδίως ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ).

Ειδικότερα:

Α) Αδιαφανείς Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 7, §1 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας «κάθε Προμηθευτής οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας». Από την αρχή της διαφάνειας, όπως απορρέει από τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και εξειδικεύεται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, προκύπτει ότι οι λογαριασμοί των προμηθευτών ενέργειας, τόσο ως προς τις χρεώσεις του ρεύματος όσο και ως προς τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων, πρέπει να είναι αναλυτικοί, πλήρεις, σαφείς, εύκολα κατανοητοί, διαφανείς και με διακριτή αναγραφή του καθαρού ποσού κάθε μίας από τις χρεώσεις που εμφαίνονται σε αυτούς.

Ωστόσο, η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει λάβει, ιδίως το τελευταίο διάστημα, πλήθος καταγγελιών από καταναλωτές που διαμαρτύρονται για αδιαφανείς, ακατανόητους και συγκεχυμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις ως άνω προφορικές και έγγραφες καταγγελίες των καταναλωτών, τις οποίες ερευνήσαμε και συνεχίζουμε να ερευνούμε, προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα αναφορικά με τη διαφάνεια των λογαριασμών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κάποια από τα ζητήματα αυτά εντοπίζονται σε όλους τους προμηθευτές, ενώ άλλα σε κάποιους από αυτούς. Ειδικότερα:

- Οι ‘’Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις’’ στους εναλλακτικούς παρόχους, δεν αναλύονται, δεν αποτυπώνεται η μέθοδος υπολογισμού τους, ούτε ο οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες απορρέουν οι εν λόγω χρεώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι μόλις πρόσφατα η ΔΕΗ συμμορφώθηκε σε ορισμένες από τις διατάξεις του Κώδικα και πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση του υπολογισμού χρέωσης, μιας έκαστης, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

- Οι χρεώσεις και η μέθοδος υπολογισμού του ΕΦΚ και του Ειδικού Τέλους 5‰ δεν αναλύονται.

- Το Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, δεν τίθεται στο κείμενο του λογαριασμού σε διακριτό σημείο σε σχέση με τις χρεώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, ώστε να είναι σε θέση ο καταναλωτής να επαληθεύει το σύνολο των χρεώσεων που αποτυπώνονται στο λογαριασμό.

- Το κονδύλι ‘’Λοιπές Χρεώσεις’’ δεν αναλύεται, δεν αποτυπώνεται η μέθοδος υπολογισμού στο λογαριασμό, ούτε αναφέρεται ο νόμος στον οποίο εδράζονται οι εν λόγω χρεώσεις.

- Αναφορικά με τη ρήτρα προσαρμογής, που εμφανίζεται σε τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών και η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά του ευρώ έως και αρκετές δεκάδες ευρώ, δεν διευκρινίζεται ούτε καθίσταται σαφής η μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω ρήτρας. Η πρακτική αυτή, εκτός του ότι αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας μπορεί να θεωρηθεί και ως αδικαιολόγητη και καταχρηστική μονομερής μεταβολή του τιμήματος.

- Δεν υπάρχει στους λογαριασμούς όλων των προμηθευτών πίνακας με το ενεργειακό μίγμα. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 13, §2 «κάθε Προμηθευτής ενημερώνει τους Πελάτες του, ... με ένθετο ή σχετική επιστολή που επισυνάπτεται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης ή συμπεριλαμβάνεται σε ειδικό πεδίο του Λογαριασμού, για τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος ...»

- Ορισμένοι προμηθευτές προβαίνουν σε επιμερισμό των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων κατά μήνα, γεγονός που καθιστά το λογαριασμό αδιαφανή και προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή, δεδομένου ότι οι χρεώσεις αυτές εξαρτώνται από την κατανάλωση, όπως μετράται κάθε τέσσερις μήνες. Εξάλλου, οι διαφορές στη συχνότητα αναφοράς ή υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων από προμηθευτή σε προμηθευτή καθίσταται δυσχερής η σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών προμηθευτών. Η υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής ως προς τη μεθοδολογία του υπολογισμού των χρεώσεων από όλους τους προμηθευτές συνιστά αυτονόητη υποχρέωση προς τη κατεύθυνση προστασίας του καταναλωτή.

- Πολλοί προμηθευτές δε διαθέτουν υποδείγματα λογαριασμών για το κάθε πακέτο προσφοράς στην ιστοσελίδα τους, έτσι ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται ορθά και να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέγει τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες του.

- Σε αρκετές περιπτώσεις οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι στη διάθεση των καταναλωτών, όπως τούτο περιγράφεται στο άρθρο 37, § 6, περ. α-δ του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν αποτυπώνονται στους λογαριασμούς των προμηθευτών, σε άλλες δε περιπτώσεις αποτυπώνονται διάσπαρτα στο λογαριασμό με συνέπεια να μην είναι ευδιάκριτα από το καταναλωτή.

- Δεν παρέχεται δυνατότητα στον καταναλωτή να καλεί χωρίς χρέωση για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίθετα, παρέχονται μόνο 5ψήφιοι τηλεφωνικοί αριθμοί με χρέωση .

Β) Υπέρογκες οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Όπως αναφέρθηκε, είναι κοινή διαπίστωση ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή για τις ‘’Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις’’ υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας που πληρώνει για ηλεκτρικό ρεύμα. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατόπιν σωρείας καταγγελιών για υπέρογκες χρεώσεις μέσω των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων -ιδίως ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ- διεξήγαγε συγκριτική διαχρονική μελέτη και κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις :

- Η χρέωση στο Οικιακό Τιμολόγιο για το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος ΑΠΕ εκείνη την περίοδο) το 2010 έφτανε στο ύψος των 0,00030 €/kWh. Συγκρινόμενο με την χρέωση του τέλους το 2017 (0,02477 €/kWh) παρατηρούμε μία αύξηση περίπου 8156 %.

- Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται στην αδικαιολόγητα δυσανάλογη, υψηλή και απολύτως άδικη χρέωση στις ΥΚΩ, ειδικά στην κλίμακα των 2001-3000 kWh (3η κλίμακα).

Συγκεκριμένα από την 1η κλίμακα του τιμολογίου οικιακής χρήσης (0-1600 kWh, με χρέωση 0,00699/kwh) στη 2η κλίμακα (1601-2000 kWh, με χρέωση 0,01570/kWh) προβλέπεται αύξηση 124%, από τη 2η κλίμακα στη 3η (2001-3000 kWh, όπου η χρέωση εκτοξεύεται σε 0,03987/kWh) προβλέπεται αύξηση 153% και από τη 3η κλίμακα στη 4η (3001-ΑΝΩ kWh όπου η χρέωση είναι 0,04488/kwh) έχουμε αύξηση μόλις 12%.

- Η κατανάλωση σε kWh νύχτας - οικιακής χρήσης έχουν χρέωση ενιαία και διαφορετική, δηλαδή 0,00889ευρώ/kwh, ως εκ τούτου σε σχέση με την πρώτη κλίμακα που είναι 0,00699 ευρώ. Αντί, συνεπώς, να επιβραβεύονται οι καταναλωτές και να τους παρέχονται κίνητρα για αύξηση της νυχτερινής κατανάλωσης, τιμωρούνται.

- Απολύτως άδικη και αδικαιολόγητη είναι η χρέωση με βάση το σύνολο των kWh και όχι η επιμεριστική χρέωση για τις kWh που αντιστοιχούν σε κάθε κλίμακα χρεώσεων ΥΚΩ. Κοινωνικά άδικη η εν λόγω κοστολόγηση-φορολόγηση καθώς υπαγάγει ακόμα και για 1 kWh τον καταναλωτή σε ανώτερη κλίμακα για το σύνολο των kWh που κατανάλωσε.

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι η κλιμακωτή χρέωση αφορά ΜΟΝΟ στα τιμολόγια Οικιακής Κατανάλωσης και όχι στις λοιπές κατηγορίες (π.χ. Γενικής Χρήσης που είναι τα επαγγελματικά τιμολόγια κτλ. όπου η χρέωση είναι ενιαία 0,001824 ευρώ/kWh )

Κατόπιν των παραπάνω,

ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να υποχρεώσει τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος να αναπροσαρμόσουν, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, τους λογαριασμούς που αποστέλλουν στους καταναλωτές, ώστε να είναι αναλυτικοί, σαφείς, κατανοητοί, πλήρεις και να εμπεριέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόησή τους.

2. Τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε κατάργηση κάποιων από τις “Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις” ιδίως του ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, και λοιπών Χρεώσεων, ώστε να αποκατασταθούν οι άδικες και υπερβολικά υψηλές χρεώσεις που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και συνεπώς πρέπει να είναι προσιτό και προσβάσιμο σε όλους τους καταναλωτές.

Σε αναμονή της έγγραφης απάντησής σας

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά