Σχόλια της ΕΚΠΟΙΖΩ επί του σχεδίου νόμου για την «επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Σχόλια της ΕΚΠΟΙΖΩ επί του σχεδίου νόμου για την «επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Περιβάλλον

Η ΕΚΠΟΙΖΩ πιστεύει ότι το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες που είναι ιδιαίτερα θετικές για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, περιλαμβάνει και αρνητικές προβλέψεις οι οποίες με την αλόγιστη παροχή επιπλέον οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς από κάποιες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των καταναλωτών αλλά εν τέλει και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν στα ακόλουθα άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 2, παραγ. 9
Το άρθρο αυτό,με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες, στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (φ/β). Έτσι, φαίνεται ότι οι φ/β σταθμοί θα μπορούν χωρίς άλλες προϋποθέσεις να εγκαθίστανται παντού και άρα προωθείται η εγκατάστασή τους, ενώ π.χ. για αιολικούς σταθμούς απαιτείται να ακολουθηθεί όλη η αδειοδοτική διαδικασία που προβλέπεται. (Εκτός αν διευκρινιστεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β που έχει εκδοθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να ισχύει, και δεν θα επεκταθεί εντάσσοντας σ’ αυτό νέες εγκαταστάσεις).

Το θέμα είναι όμως ότι η τιμή της kWh ενέργειας που προέρχεται από φ/β είναι περισσότερο από τετραπλάσια σε σχέση με την ενέργεια που προέρχεται από αιολικό σταθμό. Δεν μπορεί λοιπόν να προωθούνται ανεξέλεγκτα φ/β σταθμοί με πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στο κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο τελικός καταναλωτής, αλλά πρέπει να υπάρχει και να τηρείται σχεδιασμός για συγκεκριμένη ανώτατη εγκατεστημένη ισχύ από φβ, ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για το σύστημα χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 4
Στο άρθρο αυτό, που τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468-2006 περί ένταξης και σύνδεσης νέων σταθμών στο Σύστημα, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει οι εγκαταστάσεις με τις οποίες συνδέεται στο Σύστημα να ανήκουν στην κυριότητά του (και όχι να περιέρχονται στον Κύριο του Συστήματος (ΔΕΗ) όπως ισχύει σήμερα) και μάλιστα να μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό! Προφανώς η διάταξη αυτή, χωρίς να επιφέρει καμία θετική επίπτωση, θα είναι επιβαρυντική τόσο στο περιβάλλον (πολλαπλές γραμμές μεταφοράς) όσο και στην οικονομία, αφού αυξάνεται το κόστος σύνδεσης νέων παραγωγών, κόστος που κάποια στιγμή, με τις πιέσεις που θα ασκηθούν από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, θα μεταφερθεί και αυτό στους καταναλωτές.

ΑΡΘΡΟ 5 : Τιμολόγια αγοράς της ενέργειας από ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας, προβλέπονται σημαντικά αυξημένες για την ενέργεια που προέρχεται από θαλάσσια αιολικά πάρκα, για αιολικά <=50kW, για εγκαταστάσεις βιομάζας και για γεωθερμικούς σταθμούς και σταθμούς βιοαερίου μικρής ισχύος. Τόσο για τις παραπάνω περιπτώσεις όσο και για τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού του νομοσχεδίου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη ή αιτιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές που προβλέπονται αλλά και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φαίνονται αυθαίρετες. Ειδικότερα:

  • Γιατί αυξάνεται κατά 50% η τιμή που δίνεται για την ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα όταν υπάρχει ήδη εκδηλωμένο και σαφές μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για την κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις σημερινές τιμές;
  • Η κατά 25% προσαύξηση των τιμολογίων των αιολικών που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με αυτοτελές έργο σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα είναι εντελώς αυθαίρετη και ίσως επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι ήδη και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει διαγκωνισμός επενδυτών να πραγματοποιήσουν τέτοια έργα! Θα έπρεπε να προβλέπεται αποζημίωση για το συγκεκριμένο κόστος διασύνδεσης (που θα ενσωματώνεται στην ανά kWh τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και όχι αυθαίρετη προσαύξηση κατά 25%.
  • Προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμολογίων που προβλέπει το νομοσχέδιο αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ. Τα τιμολόγια αυτά, όμως, ενσωματώνουν εκτός από την εμπορική τιμή της ενέργειας ακόμα το κόστος του συστήματος, το κόστος του δικτύου, όσο και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ενώ πλέον και τη ρήτρα καυσίμων. Δεν έχει επομένως κανένα οικονομικό νόημα να μεταβάλλονται οι τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί από ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανάλογα με τα συνολικά τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε για παράδειγμα να επωφελούνται οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περίπτωση που ο Διαχειριστής προβεί σε αυξημένες επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος ή του δικτύου ή στην περίπτωση που για εξωτερικούς λόγους αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές που δίνονται είναι ήδη ελκυστικές- απόδειξη το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίησή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αρκεί να παραμένουν σταθερές στη διάρκεια του χρόνου (ως παρούσα αξία), κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την πρόβλεψη αναπροσαρμογής τους ανάλογα με τον μέσο πληθωρισμό ή κάποιο σχετικό δείκτη ή ακόμα και με ένα σταθερό συντελεστή της τάξης του 1% ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 5 παραγ. 4: Αποζημίωση προς τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για περικοπές από το ΔΕΣΜΗΕ
Η πρόβλεψη αυτή είναι απαράδεκτη, αφού θα επιφέρει αφενός υπέρμετρη επιβάρυνση του ΔΕΣΜΗΕ και τελικά του καταναλωτή για αναγκαίες περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα απαιτηθούν όταν προκύψει υψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας. Αντίθετα, για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον αυτό που πρέπει να προβλεφθεί είναι ότι μέχρι ποσοστό 5% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση μπορεί να περικόπτει ο ΔΕΣΜΗΕ την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς καμία αποζημίωση του παραγωγού. Αποζημίωση να δίνεται για τυχόν περικοπές πέραν του ορίου αυτού. Γιατί να πληρώσει ο καταναλωτής για μια ενέργεια που ΔΕΝ παραλήφθηκε ποτέ από τον Διαχειριστή, και μάλιστα στην υψηλή εγγυημένη τιμή;; Σίγουρα, με τις γενναιόδωρες τιμές που προβλέπονται με το παρόν σχέδιο νόμου, τα επιχειρηματικά σχέδια των παραγωγών μπορούν να καλύψουν άνετα τυχόν απώλειες της τάξης του 5%, χωρίς οι επενδύσεις να καθίστανται μη ελκυστικές.

Ζήτημα επίσης προς διευκρίνιση αποτελεί και ο τρόπος υπολογισμού αυτής της ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 5 παραγρ 6: Κατάργηση της πρόβλεψη του ν.3734 για διαγωνιστική διαδικασία για αδειοδότηση νέων φβ σταθμών ισχύος άνω των 10MW
Πιστεύουμε ότι με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την κατασκευή νέων φ/β σταθμών, δεδομένων των γενναιόδωρων οικονομικών κινήτρων που έχουν δοθεί (μάλλον αλόγιστα, αν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση που επιφέρουν στο Ειδικό Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι τιμές που ισχύουν πανευρωπαϊκά), η λύση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, καθώς θα μπορούσε η εφαρμογή της να αποδώσει καλύτερες τιμές για την ενέργεια που προέρχεται από φ/β προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 6:Σύστημα για τις Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις, ώστε να επιτευχθεί τυχόν εμπορική αξία (από ΕΠ που εκδίδονται για ενέργεια που έχει ήδη λάβει ενίσχυση ή εγγυημένη τιμή) την οποία να μην καρπούται πάλι ο παραγωγός, αλλά να χρησιμοποιείται για τη μείωση του Ειδικού Τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά